Có 1 kết quả:

yù bàng xiāng zhēng , yú wēng dé lì ㄩˋ ㄅㄤˋ ㄒㄧㄤ ㄓㄥ ㄩˊ ㄨㄥ ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. sandpiper and clam war together and the fisherman catches both (idiom); fig. neighbors who can't agree lose out to a third party