Có 1 kết quả:

huán zuǐ yù

1/1

huán zuǐ yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) ibisbill (Ibidorhyncha struthersii)