Có 1 kết quả:

jiǎn tǔ

1/1

jiǎn tǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

alkaline soil