Có 1 kết quả:

jiǎn xìng tǔ

1/1

jiǎn xìng tǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

alkaline soil