Có 1 kết quả:

jiǎn xìng lán

1/1

Từ điển Trung-Anh

alkali blue