Có 1 kết quả:

yán bā

1/1

yán bā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

table salt