Có 2 kết quả:

Yán tiányán tián

1/2

Yán tián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yantian district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong

Một số bài thơ có sử dụng

yán tián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

saltpan

Một số bài thơ có sử dụng