Có 1 kết quả:

yán jiǎn

1/1

yán jiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

saline and alkaline (earth)