Có 1 kết quả:

Lù yuàn sì

1/1

Lù yuàn sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Rokuonji in northwest Kyōto 京都, Japan
(2) the formal name of Kinkakuji or Golden pavilion 金閣寺|金阁寺[Jin1 ge2 si4] as Buddhist temple