Có 1 kết quả:

shè xiāng shí zhú

1/1

shè xiāng shí zhú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grenadine
(2) carnation
(3) clove pink
(4) Dianthus caryophyllus (botany)