Có 1 kết quả:

mài dōng

1/1

mài dōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dwarf lilyturf (Ophiopogon japonicus), its tuber used in TCM