Có 1 kết quả:

Mài kǎi ēn

1/1

Mài kǎi ēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) McCain (name)
(2) John McCain (1936-), US Republican politician, Senator for Arizona from 1987