Có 1 kết quả:

mài zi

1/1

mài zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wheat
(2) CL:株[zhu1]