Có 1 kết quả:

mài kē lǐ

1/1

mài kē lǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(Mike) McCurry (White House spokesperson)