Có 1 kết quả:

mài lì zhǒng

1/1

mài lì zhǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sty (eyelid swelling)