Có 1 kết quả:

Mài kěn xī

1/1

Mài kěn xī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) MacKenzie
(2) McKinsey