Có 1 kết quả:

Mài dāng láo

1/1

Mài dāng láo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) MacDonald or McDonald (name)
(2) McDonald's (fast food company)