Có 1 kết quả:

mài mén dōng

1/1

mài mén dōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dwarf lilyturf (Ophiopogon japonicus), its tuber used in TCM