Có 1 kết quả:

fū pí

1/1

fū pí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bran (esp. of wheat)