Có 1 kết quả:

fū pí miàn bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

whole-wheat bread