Có 1 kết quả:

fū zhì

1/1

fū zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gluten