Có 1 kết quả:

miàn bāo shù

1/1

miàn bāo shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) breadfruit tree
(2) Artocarpus altilis