Có 1 kết quả:

miàn bāo chē

1/1

miàn bāo chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) van for carrying people
(2) taxi minibus