Có 1 kết quả:

miàn tāng

1/1

miàn tāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) noodle soup
(2) noodles in soup
(3) noodle broth