Có 1 kết quả:

miàn pí

1/1

miàn pí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dumpling skin
(2) piecrust