Có 1 kết quả:

má zuì yào pǐn

1/1

Từ điển Trung-Anh

narcotic