Có 1 kết quả:

má huáng

1/1

má huáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ephedra (genus Ephedra)