Có 1 kết quả:

má huáng sù ㄇㄚˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ephedrine