Có 1 kết quả:

Huáng Yǐ jìng ㄏㄨㄤˊ ㄧˇ ㄐㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Wong Yee Ching or Flossie Wong-Staal (1947-) Hong Kong American virologist, joint discoverer of the HIV AIDS virus