Có 1 kết quả:

huáng bāo chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

rickshaw