Có 1 kết quả:

huáng zuǐ lì zhuó mù niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) bay woodpecker (Blythipicus pyrrhotis)