Có 1 kết quả:

huáng zuǐ hé yàn ōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) river tern (Sterna aurantia)