Có 1 kết quả:

huáng zuǐ bái lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Chinese egret (Egretta eulophotes)