Có 1 kết quả:

huáng tǔ dì mào ㄏㄨㄤˊ ㄊㄨˇ ㄉㄧˋ ㄇㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

loess landform