Có 1 kết quả:

Huáng pǔ

1/1

Huáng pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Huangpu District, Guangzhou
(2) Whampoa (old transliteration)
(3) Guangdong Harbor