Có 1 kết quả:

huáng bān

1/1

huáng bān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) macula lutea (anatomy, central area of retina)
(2) yellow spot