Có 1 kết quả:

huáng qū méi

1/1

huáng qū méi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Aspergillus flavus (fungus typically found on crops)