Có 1 kết quả:

huáng qū méi jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Aspergillus flavus (fungus typically found on crops)