Có 1 kết quả:

huáng bò

1/1

huáng bò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 黃檗|黄檗[huang2 bo4]