Có 1 kết quả:

huáng lú

1/1

huáng lú

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây hoàng lô (gỗ màu vàng, dùng làm đồ dùng hoặc thuốc nhuộm)