Có 1 kết quả:

huáng shuǐ

1/1

huáng shuǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) citrine (orange or yellow quartz SiO2)
(2) yellow water
(3) name of river in Henan