Có 1 kết quả:

Huáng hé Dà hé chàng ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ ㄉㄚˋ ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yellow River Cantata (1939) by Xian Xinghai 冼星海[Xian3 Xing1 hai3]