Có 1 kết quả:

Huáng pǔ jiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huangpu River in Shanghai