Có 1 kết quả:

huáng dèng dèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

glistening yellow