Có 1 kết quả:

huáng rè bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

yellow fever