Có 1 kết quả:

huáng piàn

1/1

huáng piàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) adult movie
(2) pornographic movie