Có 1 kết quả:

huáng pái

1/1

huáng pái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (sports) yellow card
(2) (fig.) admonishment