Có 1 kết quả:

huáng yù

1/1

huáng yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

topaz