Có 1 kết quả:

huáng xuǎn

1/1

huáng xuǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

favus of the scalp (skin disease)