Có 1 kết quả:

huáng méi wú

1/1

huáng méi wú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow-browed bunting (Emberiza chrysophrys)